Przedszkole Publiczne Nr 15
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Witamy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 15 im. Janiny Porazińskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Nasze przedszkole to miejsce jasne, sympatyczne, przestronne i pełne zabawek.
 • Tu pod okiem doświadczonych nauczycielek, dzieci zdobywają wiedzę w zakresie programu wychowania w przedszkolu, rozwijają zainteresowania (min. kółko plastyczne i teatralne), wyrównują deficyty (ćwiczenia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna), poznają przyjaciół, uczą się samodzielności i współdziałania w grupie, bawią się w salach i przedszkolnym ogrodzie.
 • Dzieci nie są ograniczone zakazami i nakazami, ale uczą się przestrzegać zasad wspólnych nam wszystkim.
 • Troszczymy się o ich harmonijny rozwój we wszystkich sferach: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, duchowej i społecznej.
 • Każde dziecko traktujemy jako odrębną osobę, nie porównujemy jej z innymi.
 • Nasze dzieci uczymy wiary we własne siły i możliwości, zachęcamy do pokonywania trudności.
 • Okazujemy im szacunek i zaufanie, chwalimy nawet za drobne osiągnięcia.

Dzień Babci i Dzień Dziadka w PP 15

„Babcie i Dziadziusiowie świętują i razem z wnukami się radują.”
W miniony czwartek i piątek w JANINKOWYM PRZEDSZKOLU na os. Ogrody odbyły się uroczyste występy i programy artystyczne dedykowane BABCIOM I DZIADZIUSIOM dzieci uczęszczających do placówki. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, niemożliwe było ugoszczenie dostojnych Seniorów na miejscu, ale filmiki i zdjęcia zawierające piosenki oraz wierszyki dla Babć i Dziadziusiów, zostały przesłane do poszczególnych grup wirtualnych.

Najmłodsza grupa Wesołe Misie zaprezentowała taneczny program artystyczny, w którym dzieci wdzięcznie tańczyły w parach przy dźwiękach melodii: „Kręcą się kółeczka”, „Zatańczmy śmieszny taniec”, a także z radością odśpiewały „100 lat” dla Kochanych Babć i Dziadziusiów. W grupie Smerfy przedszkolaki zaprosiły swoje Babcie i Dziadków w sentymentalną podróż szlagierów lat siedemdziesiątych: Anny Jantar, Ireny Jarockiej czy Jerzego Połomskiego, do których wykonywały układy taneczne, improwizowały romantyczne spotkania w kawiarenkach, aby w ten sposób wyrazić, to, jak bardzo kochają  Babcie i Dziadków.  Grupa III Biedronki uroczyście złożyła życzenia dla swoich Dziadziusiów i Babć, zaprezentowała taniec z pomponami, jak również pokaz gry na instrumentach perkusyjnych. Z kolei Psotki i Śmieszki z powagą słały dla kochanych Babć i Dziadziusiów słodkie całuski, czułe wierszyki oraz bukieciki kolorowych kwiatków, a końcowym punktem występu była piosenka z pokazem ćwiczeń gimnastycznych i sprawnościowych, w której przedszkolaki udowodniły, że nikt nie jest tak silny, sprawny i energiczny, jak Kochana Babcia i Kochany Dziadzio!

Wszystkie dzieci z Janinkowego Przedszkola wykonały dla swoich Babć i Dziadków przepiękne upominki, które zaniosły im w darze. A życzeniom i podziękowaniom nie było końca… Niech żyje Dzień Babci i Dzień Dziadka!

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św.

Przedszkole Publiczne nr 15 im. Janiny Porazińskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św.

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor przedszkola – Edyta Kowalska.
 • E-mail: pp15@przedszkole.ostrowiec.pl
 • Telefon: 41 247-22-73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 15 w Ostrowcu Św.

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście na obszar ogrodu przedszkolnego usytuowane jest bezpośrednio przy chodniku osiedlowym. W celu przedostania się na teren przedszkola, należy otworzyć furtkę, przejść chodnikiem i pokonać kilkustopniowe schody. Przy schodach wejściowych znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Po prawej stronie drzwi na wysokości 150 cm. znajduje się dzwonek. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, natomiast nie ma windy. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach. Przedszkole posiada parking dla pracowników jednostki oraz rodziców dowożących dzieci do placówki.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. „Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo” itp.

Niech żyje bal! Zabawa karnawałowa w Janinkowym Przedszkolu

22 stycznia bieżącego roku dzieci z Przedszkola nr 15 na os. Ogrody uczestniczyły w wyjątkowym wydarzeniu, jakim jest zabawa choinkowa. Ze względu na obostrzenia i konieczność stosowania reżimu sanitarnego, bal odbył się bez udziału rodziców i osób trzecich w placówce.

Za organizację zabawy tanecznej odpowiedzialne były panie nauczycielki – wychowawczynie poszczególnych grup. Dzieci zostały przywitane przez panią dyrektor – Edytę Kowalską, która wcielając się w postać Elzy z Krainy Lodu, zainicjowała bal. Dzieci młodsze pląsały w barwnych muzycznych korowodach, uczestniczyły w pokazie mody znanych postaci z bajek oraz w zabawach: „Gorące krzesło”; „Kaczuszki”; „Taniec z balonikami”. Z kolei dzieci starsze uczestniczyły w takich zabawach jak: „Śpiąca królewna i śpiący rycerz”; „Zgrabne ręce”; „Kto pierwszy”. Przedszkolaki były bardzo uradowane i wybornie się bawiły, a dodatkową atrakcję kulinarną stanowiła smakowita tęczowa galaretka przygotowana przez przedszkolnego kucharza. Celem zabawy karnawałowej było tworzenie w placówce pogodnego i radosnego nastroju wśród dzieci oraz uczenie wzajemnych pozytywnych relacji społecznych.

Informacja o zmianie kont bankowych

Informujemy, że z dniem 01.02.2021 r. nastąpi zmiana banku (z PKO BP na Santander) oraz kont wpłat należności za żywienie oraz za godziny pobytu w przedszkolu.

Nowe konta:

 • wpłaty za godziny: 75 1090 2040 0000 0001 4742 5702
 • wpłaty za żywienie: 48 1090 2040 0000 0001 4742 5703

Serdecznie prosimy wszystkich rodziców o uregulowanie zaległych płatności ostatecznie do dnia 27.01.2021 r.

Skip to content