Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo!

Przedszkole rekrutuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola wraz z Komisją Rekrutacyjną na podstawie wypełnionych kart zgłoszeń.

Podstawę zapisu dziecka do przedszkola stanowi Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola, którą można pobrać w placówce. Wypełnioną kartę należy złożyć w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja trwa od 1 marca do 28 marca. W ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsce przyjmuje się dzieci z listy rezerwowej. Listę dzieci przyjętych do przedszkola w danym roku szkolnym podaje się do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dnia 1 kwietnia.


Zapewniamy:

 • całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6:00 – 16:00,
 • 5-godzinny pobyt dziecka w ramach podstawy programowej,
 • wykwalifikowaną, aktywną i kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • stosowanie metod aktywnych i twórczych w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 • komputery w salach dydaktycznych,
 • funkcjonalny i zadbany ogród przedszkolny,
 • funkcjonalne sale wyposażone w gry, klocki, układanki, zabawki, kąciki tematyczne, zaspakajające zainteresowania dzieci: informatyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, konstrukcyjne, ruchowe,
 • specjalne potrzeby żywieniowe dzieci zgodne z zaleceniami lekarz.


Oferujemy Państwa Dzieciom dodatkowe zajęcia po godzinie 13:00 rozwijające Ich zainteresowania:

 1. Zajęcia muzyczno-wokalne - dzieci młodsze - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.
 2. Zajęcia muzyczno-wokalne - dzieci starsze - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.
 3. Zabawy logopedyczne - dzieci młodsze - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.
 4. Ekologia - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.
 5. Zajęcia czytelnicze - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.

 

Zajęcia bezpłatne wspierające rozwój dziecka:

 1. Ćwiczenia logopedyczne - prowadzi specjalista logopeda.
 2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - prowadzą nauczycielki z naszego przedszkola.
 3. Zabawy logopedyczne - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.
 4. Język angielski - prowadzi nauczyciel lektor.

 

Aby ułatwić dziecku start przedszkolny organizujemy:

 1. Dni otwarte organizujemy od 13, 14 marca 2018 r., w godzinach 10:00 - 11:30. Mają one na celu zapoznanie rodziców z organizacją i trybem życia w przedszkolu, z wymaganiami przedszkola, dają możliwość swobodnej, bezpośredniej rozmowy i wymiany informacji między zainteresowanymi.
 2. Dni adaptacyjne organizowane będą (ostatni tydzień sierpnia 2018 r.) dla dzieci 3-letnich, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola. W tym czasie dzieci wraz z rodzicami poznają: salę zajęć, nauczycielki, koleżanki i kolegów, personel przedszkola.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 2,5 do 6 lat wraz z Rodzicami 13, 14 marca 2018 r.
w godzinach 10:00 do 11:30 do zapoznania się z naszym przedszkolem.

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę!

Staramy się tak przygotować dzieci i rodziców, aby jak najłagodniej przeżyli rozstanie w chwili rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Borkowska
Dyrektor Przedszkola nr 15

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć religii. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie (od godz. 8.00 do godz.13.00).

Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł (słownie jeden złoty 00/100) na każde dziecko.

 • Uchwała Nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 • Zarządzenie Nr IV/445/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 VIII 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Opłata kosztów wyżywienia - aktualnie dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł (np. 20 dni żywieniowych w miesiącu x 5,50 = 110 zł).

 

Pismo Prezydenta Miasta w sprawie naboru do klas I PSP

 

Nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2016/2017

 

Uchwała Nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zarządzenie Nr IV/445/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 VIII 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

Regulamin rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2014/2015

 

Uchwała Nr X/37/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 II 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

Poprawiony (czwartek, 01 marca 2018 14:11)