Szanowni Państwo!

Przedszkole rekrutuje dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor wraz z Komisją Rekrutacyjną na podstawie wypełnionych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Podstawę zapisu dziecka do przedszkola stanowi wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można pobrać w placówce lub ze strony internetowej przedszkola. Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii placówki.

Rekrutacja trwa od 01.03.2019 r. do 28.03.2019 r.

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego trwa od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

W ciągu roku szkolnego na zwolnione miejsca przyjmuje się dzieci z listy rezerwowej.

Listę dzieci przyjętych do przedszkola w danym roku szkolnym, podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń dnia 19.04.2019 r.

 

Zapewniamy:

 • całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 6:00 – 16:00,
 • 5-godzinny pobyt dziecka w ramach podstawy programowej,
 • wykwalifikowaną, aktywną i kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • stosowanie metod aktywnych i twórczych w procesie wychowawczo-dydaktycznym,
 • funkcjonalny i zadbany ogród przedszkolny,
 • funkcjonalne sale wyposażone w gry, klocki, układanki, zabawki, kąciki tematyczne, zaspakajające zainteresowania dzieci: informatyczne, teatralne, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, konstrukcyjne, ruchowe,
 • specjalne potrzeby żywieniowe dzieci zgodne z zaleceniami lekarz.

 

Oferujemy Państwa Dzieciom dodatkowe zajęcia rozwijające ich zainteresowania:

 1. Zabawy rytmiczne 13.00 – 13.30 poniedziałek - Barbara Gałązkiewicz
 2. Zabawy artystyczno–manualne 13.00 – 13.30 wtorek - Marzena Dąbrowska
 3. Zajęcia plastyczne 10.30 – 11.00; 11.00 – 11.30 środa - Dorota Wróbel
 4. Kodowanie na dywanie 13.00 – 13.30 środa - Ewa Ziętkowska
 5. Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne 11.45 – 12.15 czwartek - Joanna Guzik
 6. Język włoski 13.00 – 13.30 czwartek - Kalina Łabuz–Bębas
 7. Zajęcia rytmiczno–taneczne  10.45 – 11.15 piątek - Beata Jaworska

 

Zajęcia bezpłatne wspierające rozwój dziecka:

 • Ćwiczenia logopedyczne - prowadzi specjalista logopeda.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - prowadzą nauczycielki z naszego przedszkola.
 • Zabawy logopedyczne - prowadzi nauczycielka z naszego przedszkola.
 • Język angielski - prowadzi nauczyciel lektor.

 

W celu ułatwienia dziecku dobrego startu w przedszkolu organizujemy:

 1. Dni otwarte: 20 – 21.03.2019 r. w godzinach: 9.30 – 10.30. Mają one na celu zapoznanie rodziców z organizacją i rytmem pracy w przedszkolu, pozwalają na swobodną wymianę informacji między rodzicami, dyrektorem, nauczycielami.
 2. Dni adaptacyjne organizowane będą w ostatnim tygodniu sierpnia dla dzieci 3–letnich, które pierwszy raz przychodzą do przedszkola. W tym czasie dzieci wraz z rodzicami mogą poznać: sale dydaktyczne, nauczycielki, koleżanki i kolegów, personel przedszkola.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z Rodzicami 20 – 21 marca 2019 r. o godzinie 9.30 – 10.30 do zwiedzania i zapoznania się z naszym przedszkolem.

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 15
w Ostrowcu Św.
Edyta Kowalska

 

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz realizację zajęć religii. Czas zajęć dla realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie (od godz. 8.00 do godz.13.00).

Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć, ustala się opłatę za jedną godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł (słownie jeden złoty 00/100) na każde dziecko.

 • Uchwała Nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 • Zarządzenie Nr IV/445/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 VIII 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

Opłata kosztów wyżywienia - aktualnie dzienna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł (np. 20 dni żywieniowych w miesiącu x 5,50 = 110 zł).

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego nr 15 im. J.Porazińskiej os. Ogrody 27 w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2019/2020

 

Deklaracja o pozostawieniu dziecka w przedszkolu

 

Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Publicznego nr 15 im. J.Porazińskiej

 

Pismo Prezydenta Miasta w sprawie naboru do klas I PSP

 

Nabór do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2016/2017

 

Uchwała Nr LVII/97/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

Zarządzenie Nr IV/445/2016 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 VIII 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

Regulamin rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2014/2015

 

Uchwała Nr X/37/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 II 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski